Specializační vzdělávání

Specializační vzdělávání

Aktualizováno 18. 3. 2024.

Na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Ministerstvem zdravotnictví (MZ) České republiky (ČR) a rektory 3 univerzit –Univerzitou Karlovou v Praze, Masarykovou univerzitou v Brně a Univerzitou Palackého v Olomouci bylo rozhodnuto, že od roku 2012 přechází postgraduální vzdělávání lékařů v základních oborech (kromě všeobecného praktického lékařství) z Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) na lékařské fakulty (LF) výše uvedených univerzit. Od 1.1.2012 je tedy možné se zapsat do vzdělávacího programu oftalmologie pouze na některou ze 7 LF těchto univerzit. Lékař, který byl v minulosti zařazen do vzdělávacího programu u IPVZ se musí přeregistrovat na některou ze 7 uvedených LF. Informace, potřebné formuláře a kontakt na odpovědného referenta najdete na webových stránkách všech LF.

Vzdělávací programy

Předatestační příprava probíhá na akreditovaných pracovištích v souladu s platným vzdělávacím programem (VP). VP jsou zveřejněny ve Věstnících MZ ČR; lékařům zařazeným do VP 2018 doporučujeme seznámit se také s informacemi týkajícími se úpravy VP 2018. Průběh specializačního vzdělávání je zaznamenáván v průkazu odbornosti (indexu).

Lékaři zařazení do specializačního vzdělávání do 30.6.2017 mohou dokončit specializační vzdělávání dle původních VP (2005, 2009, 2011, 2015). Lékař zapsaný do těchto VP absolvuje po 24 měsících předatestační přípravy základní oftalmologický kmen a LF, na které je lékař zapsán, mu vystaví certifikát o absolvování základního kmene. Školenci se tak rozšíří kompetence v souladu s VP. Poté lékař pokračuje ve vlastním specializovaném výcviku 36–48 měsíců dle VP a po splnění všech podmínek může přistoupit k atestační zkoušce.

Lékaři zařazení do specializačního vzdělávání od 1.7.2017 postupují podle nového VP (2018). Lékař zapsaný do tohoto VP absolvuje po 30 měsících předatestační přípravy základní oftalmologický kmen, na jehož konci musí složit kmenovou zkoušku, a tím získává certifikát o absolvování základního kmene. Školenci se tak rozšíří kompetence v souladu s VP. Poté lékař pokračuje ve vlastním specializovaném výcviku po dobu 24 měsíců a po splnění všech podmínek může přistoupit k atestační zkoušce. Termíny zkoušek po kmeni, zkušební komise a zkušební okruhy jsou zveřejněny na stránkách MZ ČR.

Předatestační test je povinný ve VP 2005, 2009, 2011, 2015; ve VP 2018 chybí. Termíny testů jsou uveřejněny na stránkách IPVZ, povinností školence je v řádném termínu se k testu přihlásit. Vlastní test bude realizován v prostorách počítačové učebny IPVZ, Ruská 85, Praha 10. V jednom kalendářním roce může školenec absolvovat maximálně dva pokusy absolvování tohoto testu, kdy druhý je nejdříve 1 měsíc po neúspěšném prvním pokusu. Podmínkou úspěšného zvládnutí testu je 65 % správně zodpovězených otázek.

Atestační zkouška

Atestační zkoušky (AZ) rotují na LF podle předem schváleného harmonogramu. AZ může lékař složit v závislosti na konkrétním VP po 4,5–5 letech předatestační přípravy. Přihlásit se k vykonání AZ je možné podle všech v současné době platných VP, vydaných v roce 2005, 2009, 2011, 2015, 2018 podle jejich platnosti v době zařazení. Je možnost si program změnit časově kupředu (u VP 2005, 2011 a 2015 bez rozhodnutí, ale u VP 2018 na základě rozhodnutí o uznání praxe, které vyřizuje IPVZ – formulář 16b). Je nezbytné naplnit všechny požadavky daného VP v teoretické a praktické části, včetně kmene.

Termíny a místa konání AZ, okruhy zkušebních otázek, jmenný seznam členů atestačních komisí jsou zveřejněny na stránkách MZ ČR.

Termín atestací a místo konání budou uveřejněny na webových stránkách MZ ČR vždy nejpozději do 31.12. příslušného roku. Uchazeč o atestaci je povinen se přihlásit k AZ nejpozději 60 dní před termínem AZ na LF, která AZ pro daný obor pořádá, za předpokladu, že při podání přihlášky současně splnil předpoklady pro přihlášení – tj. 60 dní před AZ má splněny veškeré požadavky stanovené vzdělávacím programem pro daný obor specializačního vzdělávání. Vzhledem k administrativní náročnosti kontroly přihlášek je však doporučená lhůta pro podání přihlášky 90 dní.

AZ se skládá z části teoretické a z části praktické. Praktická část se koná v akreditovaném zařízení, předchází teoretické části AZ a může proběhnout jen v rámci 60 dnů od přihlášky k atestaci. Zkouška má dvouletou platnost, ale musí být provedena až po zápisu a jeho zkontrolování. Obsah praktické části je stanoven příslušným VP. Teoretická část se skládá ze 2 otázek a obhajoby AP.

Atestační práce

Atestační práce (AP) je povinná ve všech VP. Pokyny k vypracování AP naleznete vždy na stránkách té LF, na které se bude konat AZ. Zpravidla jeden rok před termínem atestace je lékaři určeno téma AP na oční klinice té LF, kde je zapsán do VP. Nejpozději 6 měsíců před plánovanou AZ předloží školenec první návrh AP školiteli ke konzultaci. AP musí lékař odevzdat nejpozději 60 dní před termínem atestace oddělení (referátu) pro specializační vzdělávání té LF, u které je k AZ přihlášen, ve 2 výtiscích a v elektronické formě.

Přednosta, resp. člen atestační komise zajišťující organizaci a průběh atestace AP neprodleně rozešle jednotlivým členům komise ke zhodnocení. Se svým hodnocením AP seznámí členové atestační komise člena atestační komise zajišťujícího organizaci a průběh atestace nejpozději 1 měsíc před termínem AZ. Pokud AP uchazeče nadpoloviční většina komise odmítne, bude termín atestace odložen.

AP může být dle platné Vyhlášky č. 282/2019 Sb. nahrazena odborným článkem publikovaným v recenzovaném časopise, je-li uchazeč uveden jako první nebo korespondující autor. Musí se jednat o původní práci. Na takovouto práci není třeba vypracovávat posudek, kandidát ji ale u AZ obhajuje; obhajoba práce nahrazuje vždy jednu ze tří otázek u teoretické AZ.

Atestant si připraví 10minutovou prezentaci své AP v Powerpointu, kterou zahájí svoji AZ před atestační komisí.

Podrobné požadavky na AP z oftalmologie si můžete stáhnout ZDE.

Atestační komise

Atestační komisi pro daný termín schvaluje Specializační oborová rada (SOR) pro oftalmologii na návrh přednosty oční kliniky organizující atestaci v daném termínu. Předpokládá se, že návrh je již s navrženými členy prodiskutován a navržení souhlasí se svojí účastí na AZ. Atestační komise musí být minimálně tříčlenná a musí být zastoupeny všechny složky, tj. zástupce organizující LF, zástupce jiné LF, zástupce odborné lékařské společnosti (Česká oftalmologická společnost, ČOS) a zástupce České lékařské komory (ČLK). Je k dispozici seznam zkoušejících, kteří jsou schváleni Koordinační oborovou radou a mají vystavené dekrety Ministerstvem zdravotnictví. Pokud je některý ze zkoušejících nominován za více složek (např. ČOS a ČLK), může na atestaci zastupovat tyto složky v jedné osobě.

Termíny a místa konání atestačních zkoušek, organizaci zajišťující člen atestační komise

Termíny v roce 2024

3.6. - 5. 6. 2024
Oční klinika, Lékařská fakulta UK v Plzni
garant - MUDr. Štěpán Rusňák, PhD. přednosta Oční kliniky LF UK v Plzni
Kontakt: Tel: +420 377 104 402, E-mail: rusnak@fnplzen.cz

12.11.-14.11.2024
Oční klinika, Lékařská fakulta UP v Olomouci
garant - MUDr. Klára Marešová, Ph.D., FEBO, přednostka Oční kliniky, LF UP v Olomouci
Kontakt: Tel: +420 588 443 272, E-mail: klara.maresova@fnol.cz

Termíny v roce 2020

1. – 3. 6. 2020
Oční klinika, Lékařská fakulta UK v Plzni
garant - MUDr. Štěpán Rusňák, PhD. přednosta Oční kliniky LF UK v Plzni
Kontakt: Tel: +420 377 104 402, E-mail: rusnak@fnplzen.cz

10. - 12. 11. 2020
Oční klinika, Lékařská fakulta UP v Olomouci
garant - Prof.MUDr.Jiří Řehák, CSc.,FEBO, přednosta Oční kliniky, LF UP v Olomouci
Kontakt: Tel: +420 588 443 272, E-mail: rehakj@fnol.cz

Termíny v roce 2018

5. – 7. 6. 2018
3.lékařská fakulta UK v Praze, Oční klinika FNKV, Šrobárova 50, Praha 10
garant - Prof. MUDr. Pavel Kuchynka CSc., FCMA. přednosta oční kliniky 3. LFUK a FNKV Praha
Kontakt: Tel: +420 267 162 390, E-mail: kuchynka@fnkv.cz

12. - 14. 11. 2018
Lékařská fakulta LFUK v Hradci Králové, Oční klinika, LFUK v Hradci Králové
garant - Prof. MUDr. Naďa Jirásková, PhD., FEBO, přednostka Oční kliniky LFUK a  FN v Hradci Králové
Kontakt: Tel: +420 495 832 325, E-mail: nada.jiraskova@fnhk.cz

Termíny v roce 2017

6. - 8. 6. 2017 
Lékařská fakulta UK v Plzni,, Oční klinika, LF UK v Plzni
garant - Doc. MUDr. Renata Říčařová, CSc.,FEBO, přednostka Oční kliniky
Kontakt: Tel: +420 377 104 402, E-mail: ricarova@fnplzen.cz

7. - 9. 11. 2017
Lékařská fakulta UP v Olomouci, Oční klinika, LF UP v Olomouci
garant - Prof.MUDr.Jiří Řehák, CSc., FEBO, přednosta Oční kliniky
Kontakt: Tel: +420 588 443 272, E-mail: rehakj@fnol.cz