Vzdělávání

Atestační zkoušky z oftalmologie od roku 2012

Na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi ministrem zdravotnictví ČR a rektory 3 univerzit - Univerzitou Karlovou v Praze, Masarykovou univerzitou v Brně a Univerzitou Palackého v Olomouci bylo rozhodnuto, že od roku 2012 přechází postgraduální vzdělávání lékařů v základních oborech na lékařské fakulty (celkem 7 fakult) 3 výše uvedených univerzit. Od 1.1.2012 je tedy možné se zapsat do vzdělávacího programu oftalmologie pouze na některou ze 7 lékařských fakult těchto univerzit. Lékař, který byl v minulosti zařazen do vzdělávacího programu u IPVZ se nyní musí přeregistrovat na některou ze 7 výše uvedených lékařských fakult. Informace a potřebné formuláře najdete na webových stránkách všech LF a také odpovědného referenta, který Vám v případě nejasností poradí. Konkrétně pro přeregistraci je třeba si stáhnout a vyplnit formulář „Žádost o registraci účastníka na lékařské fakultě“.

Předatestační příprava probíhá na akreditovaných pracovištích v souladu s platným vzdělávacím programem. Po 2 letech této přípravy lékař splní dvouletý základní oftalmologický kmen a tuto skutečnost mu  přednosta kliniky  nebo jiný pověřený pracovník zapíše do indexu. Školenci se tak rozšíří kompetence v souladu se vzdělávacím programem (str.7). Atestační zkoušku může složit podle vzdělávacího programu po 5 letech. Certifikáty o ukončení oftalmologického kmene vydává vedoucí oboru oftalmologie (dále jen školitel) té lékařské fakulty, kde je lékař zařazený do specializačního vzdělávaní (dále školenec).

1 rok před termínem atestace je lékaři určeno téma atestační práce na té oční klinice LF, kde je zapsán do vzdělávacího programu. Nejpozději 6 měsíců před plánovanou atestační zkouškou předloží školenec první návrh atestační práce školiteli ke konzultaci. Atestační práci musí lékař odevzdat nejpozději 3 měsíce před termínem atestace členu atestační komise, kterým je přednosta oční kliniky lékařské fakulty, na které se  v daném termínu atestace koná v 5 výtiscích a v elektronické formě. Přednosta, resp. člen  atestační komise zajišťující organizaci a průběh atestace atestační práci neprodleně rozešle jednotlivým členům komise ke zhodnocení. Se svým hodnocením atestační práce seznámí členové atestační komise člena  atestační komise zajišťující organizaci a průběh atestace, nejpozději 1 měsíc před termínem atestační zkoušky. Pokud atestační práci uchazeče nadpoloviční většina komise odmítne, tak bude termín atestace odložen. Školenec, který úspěšně obhájil disertační práci PhD v termínu více jak 3 měsíce před konáním atestační zkoušky nemusí předkládat atestační práci, pouze doloží spolu s přihláškou k atestaci 1 výtisk dizertace  a doklad o úspěšném průběhu obhajoby.
Předatestační test je povinný. Termíny těchto testů budou uveřejněny a povinností školence je v řádném termínu se k testu přihlásit. Vlastní test bude realizován v prostorách počítačové učebny IPVZ, Ruská 85, Praha 10. V jednom kalendářním roce může školenec absolvovat maximálně dva pokusy absolvování tohoto testu, kdy druhý je nejdříve měsíc po neúspěšném prvním pokusu. Podmínkou úspěšného zvládnutí testu je 65% správně zodpovězených otázek. Lékaři, kteří úspěšně absolvují evropskou zkoušku FEBO budou osvobozeni od absolvování tohoto předatestačního testu.

Týdenní předatestační stáž může školenec absolvovat na kterékoliv oční klinice z vyjmenovaných lékařských fakult. Praktická zkouška je součástí ústní atestační zkoušky. Termín atestací a místo konání budou uveřejněny vždy nejpozději do 15. ledna příslušného roku. Dle veřejnoprávní smlouvy mezi MZČR a třemi výše jmenovanými univerzitami  je lékař povinen se přihlásit k atestační zkoušce nejpozději 90 dnů před termínem atestace na fakultě, která v daný termín atestace organizuje.

Přihlášky k atestační zkoušce

 • na tištěném formuláři (ve formátu A3), který je k dispozici na všech odděleních specializačního vzdělávání na LF (nelze zaslat elektronicky)
 • nutné uvedení výběru vzdělávacího programu, podle něhož uchazeč postupoval (2005, 2009, 2011)
 • řádně vyplněná žádost, včetně chronologického přehledu požadované praxe, stáží a povinných kurzů
 • potvrzena školitelem a statutárním zástupcem akreditovaného zařízení, v němž specializační vzdělávání uchazeč o atestaci absolvoval.

Přílohy

 • kopie dokladů o požadované praxi a výkonech (z průkazu odbornosti a logbooku), event. kopie příslušného rozhodnutí ministerstva nebo pověřené organizace, pokud byla uznána odborná nebo specializovaná způsobilost získaná v cizině nebo započítána praxe absolvovaná v cizině nebo v jiném oboru nebo část doby studia absolvovaného v doktorském studijním programu
 • předkládají se na oddělení specializačního vzdělávání LF, která atestační zkoušku ve vybraném termínu organizuje, (nezasílají se již na IPVZ!) do 90 dní před tímto termínem.

Posuzování přihlášky

 • pracovnice oddělení specializačního vzdělávání zajistí administrativní zpracování přihlášky a formální kontrolu, v případě formálních nedostatků vyzve k jejich odstranění do 10 dní od přijetí přihlášky
 • předání přihlášky k odbornému posouzení garantovi oboru na LF, který posoudí a stvrdí svým podpisem splnění veškerých požadavků na odbornou praxi, výkony, povinné kurzy
 • jsou-li splněny všechny požadavky daného vzdělávacího programu, je uchazeč pozván na atestační zkoušku nejméně 30 dní před termínem atestace
 • jsou-li v přihlášce nebo dokumentaci nedostatky, uchazeč je neprodleně vyzván k jejich odstranění či doplnění tak, aby mohl být v řádném termínu na atestaci pozván
 • nelze-li odstranit zjištěné nedostatky, nemůže k atestační zkoušce přistoupit.

Atestační komisi pro daný termín schvaluje Specializační oborová rada (SOR) pro oftalmologii na návrh přednosty oční  kliniky organizující atestaci v daném termínu – návrh je předkládán nejméně 4 měsíce před konáním atestace k rukám předsedy SOR. Předpokládá se, že návrh je již s navrženými členy prodiskutován a navržení souhlasí se svojí účastí na atestační zkoušce. Atestační komise musí být minimálně tříčlenná a musí být zastoupeny všechny složky, tj. zástupce organizující LF, zástupce jiné LF, zástupce odborné společnosti a zástupce ČLK. Je k dispozici seznam 17 zkoušejících, kteří jsou schváleni Koordinační oborovou radou a MZ a mají vystavené dekrety ministerstvem zdravotnictví. Pokud je některý ze zkoušejících nominován za více složek (např. ČOS a CLK), tak může v jedné osobě na atestaci zastupovat tyto složky.

Podrobné požadavky na atestační práci z oftalmologie si prosím stáhněte na konci stránky nebo ZDE

Termíny a místa konání atestačních zkoušek, organizaci zajišťující člen atestační komise:

Termíny v roce 2024

3.6. - 5. 6. 2024
Oční klinika, Lékařská fakulta UK v Plzni
garant - MUDr. Štěpán Rusňák, PhD. přednosta Oční kliniky LF UK v Plzni
Kontakt: Tel: +420 377 104 402, E-mail: rusnak@fnplzen.cz

12.11.-14.11.2024
Oční klinika, Lékařská fakulta UP v Olomouci
garant - MUDr. Klára Marešová, Ph.D., FEBO, přednostka Oční kliniky, LF UP v Olomouci
Kontakt: Tel: +420 588 443 272, E-mail: klara.maresova@fnol.cz

Termíny v roce 2020

1. – 3. 6. 2020
Oční klinika, Lékařská fakulta UK v Plzni
garant - MUDr. Štěpán Rusňák, PhD. přednosta Oční kliniky LF UK v Plzni
Kontakt: Tel: +420 377 104 402, E-mail: rusnak@fnplzen.cz

10. - 12. 11. 2020
Oční klinika, Lékařská fakulta UP v Olomouci
garant - Prof.MUDr.Jiří Řehák, CSc.,FEBO, přednosta Oční kliniky, LF UP v Olomouci
Kontakt: Tel: +420 588 443 272, E-mail: rehakj@fnol.cz

Termíny v roce 2018

5. – 7. 6. 2018
3.lékařská fakulta UK v Praze, Oční klinika FNKV, Šrobárova 50, Praha 10
garant - Prof. MUDr. Pavel Kuchynka CSc., FCMA. přednosta oční kliniky 3. LFUK a FNKV Praha
Kontakt: Tel: +420 267 162 390, E-mail: kuchynka@fnkv.cz

12. - 14. 11. 2018
Lékařská fakulta LFUK v Hradci Králové, Oční klinika, LFUK v Hradci Králové
garant - Prof. MUDr. Naďa Jirásková, PhD., FEBO, přednostka Oční kliniky LFUK a  FN v Hradci Králové
Kontakt: Tel: +420 495 832 325, E-mail: nada.jiraskova@fnhk.cz

Termíny v roce 2017

6. - 8. 6. 2017 
Lékařská fakulta UK v Plzni,, Oční klinika, LF UK v Plzni
garant - Doc. MUDr. Renata Říčařová, CSc.,FEBO, přednostka Oční kliniky
Kontakt: Tel: +420 377 104 402, E-mail: ricarova@fnplzen.cz

7. - 9. 11. 2017
Lékařská fakulta UP v Olomouci, Oční klinika, LF UP v Olomouci
garant - Prof.MUDr.Jiří Řehák, CSc., FEBO, přednosta Oční kliniky
Kontakt: Tel: +420 588 443 272, E-mail: rehakj@fnol.cz